Public Passenger Transport Organisation and Planning Шифра: 218020 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 4
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Tica, S., „Sistemi javnog transporta putnika“, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2016.
  2. Banković, R., „Organizacija i tehnologija javnog gradskog putničkog prevoza“, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1994.
  3. Filipović, S., „Optimizacije u sistemu javnog gradskog putničkog prevoza“, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1995.
  4. Vučić, V., „Javni gradski prevoz - Sistemi i tehnika“, Naučna knjiga, Beograd, 1987.
  5. Vučić, V., „Urban Transit System and Technology“, John Viley&Sons Inc, Hoboken, New Jersey, 2007
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0