Fashion Illustration Шифра: MIL 116081 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар/Триместар: 5
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. N. Drake, Fashion Illustration Today, Thames & Hudson, 1994.
  2. Frances Neaudu, Fashion drawing
  3. Fashion Drawing : Illusration Techniques for Fashion Designers
  4. Maite Lafuente - Essential fashion illustration
  5. Nancy Riegelman, 9 HEADS/ Guide to drawing fashion, 2006.
  6. Fernando Burgo, Il figurino di moda, Istituto di moda Burgo,2002.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0