Operational Research in Traffic and Transportation Шифра: 218019 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Pamučar, D., „Operaciona istraživanja – Determinističke metode i modeli“, RABEK, Beograd, 2017
  2. Borović, S., Milićević, M., „Zbirka zadataka iz operacionih istraživanja“, VIZ, Beograd, 2001
  3. Teodorović, D., „Fuzzy skupovi i primene u saobraćaju“, Saobraćajni fakultet, Beograd, 1994
  4. Nikolić, I., Borović, S., „Višekriterijumska optimizacija“, CVŠ VJ, Beograd, 1996.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0