Technical and Economic Analysis in Traffic and Transportation Шифра: 218015 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 2
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Čičak Č., Vesković S., Organizacija železničkog saobraćaja II, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2006
  2. Čičak M., Modeliranje u železničkom saobraćaju, Saobraćajni Fakultet i ŽELNID, Beograd, 2003
  3. Dimitrijević B., Višeatributivno odlučivanje: primene u saobraćaju i transportu, elektronski izvor, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2017.
  4. Petrić J., Operaciona istraživanja, Naučna knjiga, Beograd, 1989
  5. Kasalica S., Milosavljević M., Authorized lectures and exercises at Power Point and Exel, Academy of Technical and Art Applied Studies- School of Railroad transport.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 4
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0