Intelligent Transport Systems Шифра: 218008 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Vukanović, S., „ITS - osnove“, elektronsko izdanje, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2013
  2. Chowdhury, М
  3. Bishop, R., „Intelligent Vehicle Technology and Trends“, Artech House, 2005.
  4. McQuin, B., Schuman, R., Chen, K., „Advanced Traveler Information Systems“, Artech House, 2002.
  5. Blagojević A., Authorized lectures and exercises at Power Point and Exel, Academy of Technical and Art Applied Studies- School of Railroad transport.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0