European Transport Law and Legislation Шифра: 218005 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Pantelić-Vujanić, S., Tomić, N., „Saobraćajno transportno pravo“, Beograd, 2007
  2. Regulativa železničkog sektora EU: Directive 91/440 on the development of the Community's railways as amended by Directives 2001/12 and 2004/51; Regulation 91/2003 on rail transport statistics as amended by Regulation 1192/2003; Regulation 881/2004 establishing a European Railway Agency (Agency Regulation).
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0