Occupational Safety Management in Traffic and Transportation Шифра: 218003 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. MOR, Your health and safety at work, A collection of modules, Ergonomics Book, (2003)
  2. Stojanović, D., „Saobraćajna ergonomija“, Želnid, Beograd, 2000
  3. Grozdanović, M., „Sistemska ergonomija i upravljanje železničkim saobraćajem“, Fakultet zaštite na radu, Niš, 1999
  4. Nikolić, B., „Bezbednost i zdravlje na radu, Opšti deo“, TEMPUS 158178, VTŠ Niš, 2011
  5. Bogićević, D., i grupa autora, „Bezbednost i zdravlje na radu - Saobraćaj, logistika, mašinstvo“, TEMPUS 158178, VTŠ Niš, 2012.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0