Traffic and Transportation Law Шифра: 117079 | 4 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Pantelić-Vujanić, S., Tomić, N., „Saobraćajno transportno pravo-praktikum“, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2007
  2. Carić, S., Jankovec, I., Trajković, M., Đurđev, D., „Saobraćajno pravo“, Novi Sad, 2004
  3. Nikčević, I., „Poslovno pravo“, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0