Bussines Economy in Transport Sector Шифра: 117066 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Božić, V., Aćimović S.: „Marketing logistika“, Ekonomski fakultet, Beograd, 2014
  2. Adamović, M., „Uvod u saobraćaj”, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2003
  3. Matić, B., „Autorizovana predavanja“, Visoka železnička škola strukovnih studija, Beograd, 2016.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0