Textile Materials Шифра: TMA 113180 | 3 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 4
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. P. Škundrić, M. Kostić, A. Medović i ostali, Tekstilni materijali, TMF, VTSŠ, Beograd, 2008.
  2. Milosavljević S., Tadić T., Stanković S., Knjiga o predenju i pređama, TMF Beograd, 2000.
  3. Nikolić M., Struktura i projektovanje tkanina, TMF, Beograd, 1993.
  4. Gligorijević V., Tehnologija pletenja 1. deo, Leskovac, 1996.
  5. Gligorijević V., Tehnologija pletenja 2. deo, Leskovac, 1998.
  6. Šunjka S., Tehnologija netkanog tekstila, Zrenjanin, 1998
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 1
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0