Drawing and Painting Шифра: CIS 116010 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Vasić, P., Uvod u likovne umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1988.
  2. Arnhajm, R., Umetnost i vizuelno opažanje, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Studentski kulturni centar, Beograd, 1997.
  3. Trifunović L., Slikarski pravci XX veka, Jedinstvo, Priština, 1982.
  4. Janson H.W., Istorija umetnosti, Jugoslavija, Prosveta, Beograd, 1974., 2008.
  5. Arnason H.H., Istorija moderne umetnosti, Jugoslavija, Beograd, 1975., 2009.;
  6. Likovne sveske 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9., Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1996.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 1
Вежбе: 5
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
54
семинарски рад
0
колоквијум
6
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30