Knitted Fabric Technology Шифра: TPT 113039 | 5 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 4
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Popović B., Tehnologija pletenog tekstila, materijal sa predavanja
  2. Kolundžić B., Osnovi tehnologije trikotaže, VTTŠ, Beograd, 1980.
  3. Gligorijević V., Tehnologija pletenja, 1. deo, TF, Leskovac,1996.
  4. Gligorijević V., Tehnologija pletenja,2. deo, TF, Leskovac,1998.
  5. Nikolić M. i grupa autora, Dizajn i tekstilna tehnologija, TMF, Beograd,1992.
  6. Petrović V., Tehnologija pletenja,1. deo, TF, Zrenjanin, 2000.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0