The Basics of Garment Construction and Modeling Шифра: OKM 113021 | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Paunović, D., Čolović, G., Priručnik za konstruktore odeće, VTTŠ, Beograd, 2004.
  2. Paunović, D., Čolović, G., Konstrukcija ženske odeće, DTM, Beograd, 2014.
  3. Ujević, D., Rogale, D., Hrastinski, M.,Konstrukcija i modeliranje odeće, Bihać,1999.
  4. Rundschau, Die Fachzeitschrift für Internationale Damenmode und Schnittechnik, Deutsche Bekleidungs Akademie M. Müller & Sohn, München
  5. Rundschau, Die Fachzeitschrift für Internationale Herrenmode und Schnittechnik, Deutsche Bekleidungs Akademie M. Müller & Sohn, München
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0