Комуникациони стандарди и технологије Шифра: 317313 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов:
Циљ: Упознавање студената са комуникационим стандардима са техничког, регулаторног и економског аспекта.
Исход: Студенти разумеју принципе комуникационих стандарда, њихове практичне примене и могућности конверзије стандарда.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Упознавање са планом и програмом, циљевима, исходом и методама.
 2. Шта су комуникациони стандарди, историјски преглед. Технички, регулаторни и економски аспекти комуникационих стандарда. Поступак стандардизације.
 3. Поузданост и квалитет сервиса у инфраструктутрним системима (комуникациони и енергетски системи).
 4. Пропагација сигнала у жичаним и бежичним системима. Комуникациони стандарди физичког нивоа жичаних мрежа.
 5. Стандардизација физичких трансмисионих медијума за пренос. Структурно каблирање
 6. Основе преноса у комуникационим мрежама. Протоколи: ARP, DNS, DHCP, TCP, UDP, IP. Мрежни (LAN, MAN, WAN), широкопојасни сервиси и апликације
 7. IP MultimediaSubsystem (IMS), VoIP и IPTV
 8. Широкопојасни кабловски приступ (xDSL, ADSL, HDSL, RADSL, VDSL, DSLAM, DOCSIS) Hybridfiber-coaxial (HFC)
 9. Оптичке мреже (WDM, DWDM). Оптички широкопојасни приступ (G-PON, B-PON, E-PON).
 10. Кабловска телевизија– CATV
 11. Хибридно широкопојасно емитовање TV – HbbTV
 12. Бежични комуникациони стандарди: IEEE 802.11 и додатни стадарди произвођача. IEEE 802.11n, 802.11ac, WiMAX (IEEE 802.16).
 13. Стандарди мобилних комуникационих система. (LTE, MobileWiMAX). Mobile OTT сервиси.
 14. Аудио и видео стандарди (JPEG, MPEG, H.26x, 3D).
 15. Завршна разматрања и припрема за писмени део испита.
Практична настава:
 1. У оквиру практичне наставе, студенти ће се упознати са практичним примерима примена стандарде у комуникационим системима. Посебан део практичне наставе је конверзија стандарда у оперативном систему Ubuntu, као што су промене аудио и видео стандарда.
Литература
 1. M. Dukić,Principi telekomunikacija, Akademska misao, Beograd, 2014.
 2. А. Nešković, Radio komunikacije, Akademska misao, Beograd, 2015.
 3. S. Gorshe, A. Raghavan, T. Starr, Stefano Galli, Broadband Access: Wirelineand Wireless, Wiley, 2014.
 4. Roger L. Freeman, Telecommunication System Engineering, JohnWiley&Sons, 2004
 5. Michael Gendron, BusinessDrivenDataCommunications, PrenticeHall, 2012
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
70
Усмени испит
0