Примењени истраживачки рад Шифра: 3172ПИР | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 4
Услов: Методе истраживања, одобрена тема примењеног истраживачког рада
Циљ: Истраживање практичних проблема у области рачунарског инжењерства, објављивање и примена резултата истраживања.
Исход: Студенти су оспособљени за самостално или тимско истраживање у области рачунарског инжењерства, објављивање и примену резултата истраживања.
Садржај предмета
Практична настава:
  1. Примењени истраживачки рад се ради у фирми која се бави рачунарским инжењерством са којом високошколска установа има уговор, уз сагласност ментора.
  2. Реализација примењеног истраживачког рада може почети када студент положи испит из предмета Методе истраживања и када му је одобрена тема рада.
  3. По завршетку пројекта студент, уз сагласност ментора, резултате пројекта, предаје у форми семинарског рада.
  4. Овај рад, после евентуалних корекција, постаје део Мастер рада.
Број часова активне наставе 240 сати
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
70
Усмени испит
30