Програмирање у интегрисаним технологијама Шифра: 317215 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов: Познавањe програмског језика Python или C++.
Циљ: Оспособљавање студената да пројектују и имплементирају сложене програмерске задатке коришћењем интегрисаних технологија.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развију сложене програме на језику Python интегрисаним са другим технологијама.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Мрежно програмирање у интегрисаним технологијама.
 2. Вишенитно програмирање у интегрисаним технологијама.
 3. ГУИ програмирање у интегрисаним технологијама.
 4. Програмирање база података у интегрисаним технологијама.
 5. Веб програмирање у интегрисаним технологијама: клијент-сервер архитектура.
 6. Радни оквир Flask: окружење, апликација, рутирање, URL везивање, HTTP методе, шаблони.
 7. Радни оквир Flask: статични фајлови, request object, слање форме шаблону, колачићи, сесије, грешке.
 8. Радни оквир Flask: редирекција, поруке, отпремање фајлова, екстензије. WTF, SQLAlchemy, Sijax.
 9. Радни оквир Django: окружење, пројекат, животни циклус, Admin интерфејс, Views, URL мапирање.
 10. Радни оквир Django: шаблони, редирекција, email, генерички Views, процесирање форме.
 11. Радни оквир Django: отпремање фајла, колачићи, сесије, кеширање, RSS, Ajax.
 12. Веб сервиси у интегрисаним технологијама.
 13. Генетски алгоритам у интегрисаним технологијама.
 14. Програмирање видео игре у интегрисаним технологијама.
 15. Процесирање слике у интегрисаним технологијама.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања решавањем задатака у рачунарској лабораторији.
Литература
 1. Весли Чан (Wesley J. Chun), Python: програмирање апликација, Mikro knjiga, 2014.
 2. M. O. Faruque Sarker, Python Network Programming Cookbook, Packt Publishing, 2014.
 3. Prateek Joshi, Artificial Intelligence with Python, Packt Publishing, 2017.
 4. Andrew Pinkham, Django Unleashed, SAMS, 2016.
 5. Miguel Grinberg, Flask Web Development, O’REILLY, 2014.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0