Виртуелизација у рачунарству у облаку Шифра: 317213 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов: Архитектура рачунара, оперативни системи, рачунарске мреже, сигурност.
Циљ: Продубљивање аналитичких и практичних знања и вештина потребних за конфигурисање и управљање техникама за виртуелизацију на нивоу апликација и оперативних система, као и „cloud“рачунарских окружења.
Исход: Оспособљавање студената за дизајнирање и решавање проблема виртуелизације оперативних система на MS Windows и Linux платформама и реализацију модерних „cloud“рачунарских окружења.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у предмет.
 2. Увод у технике виртуелизације.
 3. Преглед техника за виртуелизацију.
 4. Виртуелизацијa за наменске сервере.
 5. Десктоп виртуелизација.
 6. Перформансе у виртуелним окружењима.
 7. Сигурност у виртуелним окружењима.
 8. Основи „cloud“ рачунарских окружења.
 9. Перформансе и сигурност у „cloud“ окружењима.
 10. Примери „cloud“ рачунарских окружења:Amazon, МS Azure
 11. Примери „cloud“ рачунарских окружења:GoogleAppEngine.
 12. Примери „cloud“ рачунарских окружења: AWS
Практична настава:
 1. У лабораторији: Конфигурисање софтверских алата за виртуелизацију на разним опертивним системима (VMware, Virtual box, Xen, Microsoft Hyper-V).
Литература
 1. Ђ. Борислав, П. Плескоњић, Н. Мачек ,Оперативни системи: теорија, пракса и решени задаци, Микро Књига, Београд 2005.
 2. E. Hammersley, Professional VMware®Server, Willy Publishing, Indianapolis 2009.
 3. P. Chaganti, Xen Virtualization, Packt Publishing, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
40
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0