Програмирање апликација база података Шифра: 317210 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов: Познавање основа објектног програмирања и језика за упит податакa
Циљ: Обучити студенте основама програмирања са ослонцем на базе података. Стећи практична знања при програмирању и пројектовању апликација база података.
Исход: Студенти су научени да пројектују и програмирају основне апликације засноване на релационим базама података користећи објекте и моделе одговарајућих класа и ентитета.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса. Основни појмови. Радно окружење.
 2. Елементи апликација. Архитектура МVC односно MVVM.
 3. Vue.js. Основне компонентног начина пројектовања.
 4. Vue.js. Сложене апликације и повезивање компонената.
 5. Vue.js. Повезивање приказа и података. Особине својстава и догађаја.
 6. Vue.js. Детаљи рада са компонентама.Технике условног приказа.
 7. Linq. Нове технике објектног претраживања података.
 8. ORM. Entity Framework. Увод у објектно мапирање.
 9. EF. Измена модела ентитета. Трансакције.
 10. EF. Примери моделовања ентитета у односу на табеле у бази.
 11. ASP.NET Core. Израда Интернет апликација заснованих на MVC архитектури и објектном моделу података.
 12. ASP.NET Core. Примена технике моделовања најпре из кода или из базе.
Практична настава:
 1. Увежбавање рада у развојном окружењу.
 2. Примена архитектуре МVC односно MVVM.
 3. Vue.js. Креирање компонената.
 4. Vue.js. Повезивање компонената.
 5. Vue.js. Технике повезивања података.
 6. Vue.js. Руковање са догађајима и валидација података.
 7. Употреба LINQa.
 8. Креирање извештаја. Повезивање података са извештајима.
 9. Креирање апликација заснованих на EF. Практична примена LINQза добављање података.
 10. ASP.NET Core. Измена модела ентитета. Приказ података у контролама.
Литература
 1. C. Smith, M. Amundsen, Programiranje baza podataka za 21 dan, Mikro knjiga, 2002.
 2. Hassan Djirdeh, Nate Murray, and Ari Lerner, Fullstack Vue The Complete Guide to Vue.js and Friends, Fullstack.io 2018
 3. John Ciliberti, ASP.NET Core Recipes A Problem-Solution Approach, Apress 2017
 4. A. Boehm, G. Mead, Murach's ADO.NET 4 Database Programming with C#, 4th edition, Murach 2010
 5. Z. Ćirović, Programiranje aplikacija baza podataka, ATUSS 2019, Београд
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
5
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30