Педагогија Шифра: 317202 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ: Циљ предмета јесте овладавање основним знањима из области педагогије, развијање педагошког мишљења, ставова и вредности, богаћење и развијање педагошког речника и подстицање истраживачког односа према педагошкој теорији и пракси.
Исход: Овладаност основним знањима из области педагогије. Развијено педагошко мишљење. Обједињено теоријско и практично педагошко знање. Развијен активан, истраживачки приступ према педагошкој делатности.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Педагогија - наука и студијска дисциплина - Предмет и задаци педагогије. Конституисање и развој педагогије. Систем педагошких дисциплина. Однос педагогије и других наука. Савремени педагошки правци и системи. Однос педагошке теорије и васпитне праксе.
 2. Епистемолошко-методолошке основе педагогије - Различити методолошки приступи у педагогији. Истраживање у функцији професионалног развоја. Наставник као истраживач.
 3. Основи теорије васпитања - Појам, значај и појавни облици васпитања. Карактеристике васпитања. Могућности и границе васпитања. Васпитање, образовање и настава.
 4. Педагошка телеологија – Појам и педагошке функције циља васпитања. Детерминанте циљева васпитања. Образовни стандарди и исходи. Конкретизација циља и задатака васпитања. Компоненте васпитног деловања: интелектуално, морално, естетско и физичко васпитање.
 5. Опште методе и принципи васпитања - Опште методе и средства васпитања. Субјекатски положај ученика у васпитно-образовном процесу. Социјализација и индивидуализација. Принцип хуманизма и демократичности. Принцип јединственог деловања чинилаца васпитања.
 6. Учесници васпитног процеса - Наставник и ученик у традиционалној и савременој школи. Аутономија ученика у васпитно-образовном процесу. Значај и особености наставничког позива. Наставник као фактор васпитног рада. Одлике наставничког позива. Професионалне функције наставника. Наставник у функцији разредног старешине.
 7. Васпитање и култура - Култура образовања. Васпитни концепт будућих наставника. Васпитање у породици, школи, друштвеној средини. Значај породице као чиниоца система васпитања. Родитељ као васпитач. Васпитни значај средстава масовне комуникације.
 8. Савремени проблеми образовања - Васпитање за демократију. Педагогија слободног времена. Екологија и формирање еколошке културе. Еколошко образовање и васпитање. Образовање информационе ере. Целоживотно учење.
 9. Педагог у школи. Сарадња наставника и педагога. Педагошко-инструктивни и саветодавни рад.
 10. Систем васпитања и образовања - Појам и функција система васпитања и образовања. Основни чиниоци система васпитања. Координација фактора васпитног деловања. Школа као васпитно-образовна институција. Структура васпитно-образовне делатности школе.
 11. Педагошко образовање и компетенције наставника. Савремени циљеви образовања наставника. Улога и значај педагошког образовања наставника. Педагошки ставови и вредносне оријентација наставника. Педагошки аспекти професионалног идентитета наставника.
Практична настава:
Литература
 1. Мандић, П., Радовановић, И. и Мандић, Д. (2000). Увод у општу и информатичку педагогију. Београд: Учитељски факултет.
 2. Трнавац, Н. и Ђорђевић, Ј. (2013). Педагогија. Београд: Научна књига.
 3. Радовановић, И., Мрвош, И. и Ђуковић, А. (2017). Практикум из педагогије. Београд: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
5
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
20
Усмени испит
30