Протоколи и технологије бежичних система Шифра: 317207 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 2
Услов: Елементарно познавање архитектуре бежичних мрежа
Циљ: Циљ предмета је да студенти овладају теоријским и практичним знањима потребним за коришћење напредних принципа и техникау области архитектуре и протокола бежичних комуникационих мрежа.
Исход: Након завршетка курса, студени ће бити у стању да дизајнирају, управљају и користе бежичне и мобилне мреже на вишем, напреднијем нивоу.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно излагање - организација и садржај курса. Преглед бежичних комуникационих технологија.
 2. Простирање радио таласа, RF појачање/слабљење, интерференција, фединг, рефлексија, рефракција.
 3. Модулационе технике проширеног спектра (DSS, FHSS) и мултиплексирања (FDM, TDM, OFDM)
 4. Антенске технологије у бежичним комуникацијама. Вишеструки антенски приступ (MIMO).
 5. Анализа бежичних мрежних технологија (SSID, WLAN_ID, интерфејси, VLAN, 802.1q).
 6. Стандардизација бежичних технологија (Bluetooth, WiFi, WiMAX, ZigBee).
 7. Топологије бежичних локалних рачунарских мрежа (међусобно повезане, премошћавање).
 8. Анализа и примена стандарда за широкопојсне мреже (серија IEEE 802.16).
 9. WiMAX мреже за приступ: значај, архитектура, карактеристике, примена.
 10. Технике рутирања у бежичним мрежама.AODV (Ad hoc On Demand Distance Vector)
 11. Сигурносни проблеми. Протокол за контролу приступа портовима; 802.1x, AAA протоколи; RADIUS.
 12. PKI концепт. WPA/WPA2 аутентфикација и заштита бежичног мрежног саобраћаја. EAP протоколи.
 13. Мреже мобилних комуникација за пренос мултимедијалних садржаја.
 14. Еволуција дигиталних мобилних мрежа ка мобилним широкопојасним мрежама (GSM, GPRS, EDGE).
 15. Анализа протокола у 3G мрежама (WCDMA, HSPA) и 4G мрежама, (LTE, LTE-А).
Практична настава:
 1. Конфигурација бежичне приступне тачке и клијената. Одабир канала, типа антене и позиције приступне тачке. Креирање CA сертитфиката, издавање сертификата за сервере и клијенте. Конфигурација freeRadius сервера. Подешавање EAP-TLS и EAP-PEAP аутентификације
Литература
 1. M. S. Gast, 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide,O'Reilly Media,2005.
 2. C. Smith, D. Collins,Wireless Networks, McGraw-Hill Education; 3 edition, 2014
 3. N. Gospić, I. Tomić, Razavoj mobilnih komunikacija: od GSM do LTE, Саобраћајни факултет, 2010
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
25
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0