Дигитални сигнал процесори Шифра: 317206 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов: Познавање основних појмова из микрорачунара.
Циљ: Да се студенти упознају са принципима рада савремених дигиталних сигнал-процесора (DSP), са основним типовима који су тренутно у употреби, основним периферијама које су у саставу дигиталних сигнал-процесора, применом у управљању и принципима реализације програмских окружења коришћених за обраду сигнала и управљање.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да користе савремене моделе дигиталних сигнал-процесора и пројектују једноставне програме за примену у управљању и дигиталној обради сигнала.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Програм предмета, организација и садржај предмета.
 2. Развој дигиталних сигнал-процесора од првих модела до савремених.
 3. Харвард архитектура, особености архитектуре дигиталних сигнал-процесора, поређење са микроконтролерима.
 4. Типови сигнал-процесора, са аритметиком у фиксном зарезу, у помичном зарезу, специјализовани
 5. Карактеристични склопови и инструкције за дигиталне сигнал-процесоре.
 6. Алгоритми типични за обраду сигнала и усклађеност језгара савремених ДСП са њиховом применом.
 7. Дигитални сигнал-процесориза управљање, за телекомуникације, за примену у електро-енергетици.
 8. Расположиви модели дигиталних сигнал-процесора. Језгро TI серије 2000.
 9. Периферије дигиталних сигнал-процесора TI серије 2000: GPIO програмирање и примена, АД конвертор програмирање и примена, контролер прекида - програмирање и примена у обради сигнала.
 10. Периферије дигиталних сигнал-процесора TI серије 2000 на бази тајмера: Тајмери опште намене, импулсно-ширински модулатор, аутоматско генерисање сигнала (Outut Compare) и примена у обради сигнала.
 11. Периферије на бази тајмера: Периферије за хватање тренутака промене улазних сигнала (Inpit Capture), програмирање и примена у дигиталној обради сигнала. Системске периферије.
 12. Практична реализација, табела за претраживање (look-uptable), интерполације и математичких функција.
 13. Развој, пуњење, провера и исправљање програма за дигиталне сигнал-процесоре. Серијска и Ј-TAG комуникација. Готове, комерцијално расположиве развојне картице.
 14. Веза дигиталних сигнал-процесора са програмским окружењем Simnulink (Matlab). Примери готових модула дигиталних сигнал-процесора.
 15. Закључна разматрања. Самовредновање, анализа предмета.
Практична настава:
 1. Практична настава се одвија у лабораторији. Студенти самостално реализују једноставне алгоритме које самостално преводе, отклањају грешке и тестирају израђене програме на реалном хардверу. Вежбе обухватају рад са периферијама обрађеним на предавањима и практичну рализацију софтверских модула карактеристичних за примену сигнал-процесора у управљању и обради сигнала. На завршној одбрани вежби студенти реализују једноставaн пројекат на основу стечених искустава из претходних вежби.
Литература
 1. Љ. Милић, З. Добросављевић, Увод у дигиталну обраду сигнала, Академска мисао, Београд 2004.
 2. М. Поповић, Дигитална обрада сигнала, Академска мисао, Београд 2006.
 3. S. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 2002.
 4. S. M. Kuo, Bob H. Lee, Wensum Tian , Real-Time Digital Signal Processing: Implementations and Applications, Jon Wiley & Sons, West Sussex, 2006.
 5. RichardL., Understanding Digital Signal Processing, Izdavač: PearsonEducation, 2011
 6. Swanson, D.Signal Processing for Intelligent Sensor Systems with MATLAB,Taylor&Francis, 2012
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 4
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0