Пројектовање софтверских заштитних механизама Шифра: 317204 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов: Познавање основних појмова информационе сигурности и програмског језика Python.
Циљ: Упознавање студената са основним теоретским концептима и практичним вештинама из домена развоја софтверских заштитних механизама.
Исход: Студенти ће по завршетку курса бити оспособљени да критички анализирају софтвер са аспекта сигурности, идентификују рањивости и пројектују заштитне механизме и софтверске производе отпорне на нападе.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Принцип дизајна заснован на сигурности (security by design).
 2. Методе тестирања софтвера.
 3. Заштитни механизми засновани на вештачкој интелигенцији и машинском учењу.
 4. Контекстно независне граматике.
 5. Основни генетски алгоритам.
 6. Марковљеви ланци.
 7. Један приступ расплинутом тестирању софтвера.
 8. Анализа друштвених мрежа помоћу графова.
 9. Обилазак графа на случајни начин, обилазак графа по дубини и ширини.
 10. Блокчејн технологије.
 11. Филтрирање нежељене е-поште засновано на Naive Bayes алгоритму.
 12. Биометријски системи, верификација ириса, верификација лица.
 13. Основи теорије информација, кодови за корекцију грешака, интерливери.
 14. Алгоритми за поништиву биометрију и заштита биометријских темплејта.
 15. Биометријски криптосистеми.
Практична настава:
 1. Прати теоријску наставу и одвија се у рачунарској лабораторији.
Литература
 1. ТЈ. О’Connor (2013): "Violent Python – A Cookbook for Hackers, Forensic Analysts, Penetration Testers and Security Engineers". Elsevier.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
50
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0