Психологија Шифра: 317209 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ: Овладавање основним психолошким појмовима. Упознавање са основним методолошким приступима проучавању личности. Стицање увида у основне психолошке оријентације.
Исход: Оспособљавање студената за практичну примену психолошких знања приликом обављања будућег позива.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Психологија као наука;
 2. Органске основе и развој психичког живота;
 3. Сазнајни процеси и способности;
 4. Емоције;
 5. Мотивација;
 6. Личност као целовит систем;
 7. Структура, динамика и развој личности;
 8. Социјализација и комуникација
Практична настава:
 1. Часови вежби се реализују у виду индивидуалних и групних облика наставе, дискусијом са студентима. Практични део укључује посматрање и укључивање у живот и рад предшколске установе у току седмодневне праксе и обављање посебних задатака
Литература
 1. СулејманХрњица, Општа психологија са психологијом личности, Научна књига НОВА, Београд, 2005.
 2. Никола Рот, Психологија личности, Завод за издавање уџбеника, Београд, 1963.
 3. Никола Рот, Општа психологија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0