Психологија Шифра: 317209 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ: Овладавање основним психолошким појмовима. Упознавање са основним методолошким приступима проучавању личности. Стицање увида у основне психолошке оријентације.
Исход: Оспособљавање студената за практичну примену психолошких знања приликом обављања будућег позива.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Психологија као наука и струка; Личност
 2. Развој личности (развојне фазе); Адолесценција
 3. Учење, памћење, мишљење, интелигенција;
 4. Емоције;
 5. Мотивација; (Колоквијум)
 6. Појединац у друштвеној ситуацији; Комуникација
 7. Ментално здравље и ментална болест
 8. Модерне технологије и психички живот ( технологија и идентитет, интернет зависност)
Практична настава:
 1. Часови вежби се реализују у виду индивидуалних и групних облика наставе, дискусијом са студентима. Практични део укључује посматрање и укључивање у живот и рад предшколске установе у току седмодневне праксе и обављање посебних задатака
Литература
 1. Љубомир Жиропађа, Увод у психологију, Чигоја, Београд, 2016
 2. СулејманХрњица, Општа психологија са психологијом личности, Научна књига НОВА, Београд, 2005.
 3. Vizek- Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović- Štetić, V., Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-VERN
 4. Материјали са предавања
 5. Trebješanin, Ž., Dragović, A., Hanak, N. (2005). Uvod u psihologiju. Beograd: Naučna knjiga Nova.
 6. 5. Јаредић, Б. (2021). Стрес и ментално здравље на раду у помагачким професијама, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 149
 7. Kordić, B., Babić, L. (2014). Uvod u psihologiju. Beograd: CPP.
 8. Kaplan, F., Nova, N. (2022). Kultura internet mimova. Beograd: Fakultet za medije i komunikaciju.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
20
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
20