Системи за складиштење података Шифра: 317201 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 2
Услов: Архитектура рачунара, оперативни системи, рачунарске мреже.
Циљ: Упознавање студената са фундаменталним особинама савремених магнетних и SSD дискова и диск контролера, сложенијим системима за складиштење података (storage systems, NAS, SAN), RAID системима, савременим системима датотека и техникама за убрзавање дискова и система датотека.
Исход: Предмет представља основу за разумевање разних области у диск У/И системима. Студенти ће бити оспособљени за администрацију и оптимизацију система дискова под већином модерних оперативних система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса.
 2. Карактеристике савремених дискова (Disk Internals).
 3. Диск контролери (Disk Controllers) и преглед савремених диск интерфејса.
 4. АТА диск интерфејс.
 5. SCSI диск интерфејс, flash и SSD технологија
 6. Системи ѕа складиштење података (Storage Systems, DAS, NAS, SAN, FC, iSCSI)
 7. Увод у RAID Системе. Преглед и карактеристике RAID концепта.
 8. Основни RAID нивои.
 9. Изведени RAID Системи (nested RAID).
 10. Системи датотека: теорија и UNIX системи датотека.
 11. MS Windows системи датотека.
 12. Linux системи датотека.
 13. Системи датотека пете генерације.
 14. Повећање перформанси дискова-диск У/И рапоређивање и кеширање.
 15. Разне технике за убрзавање дискова и система датотека.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања и одвија се у рачунарској лабораторији где се студенти практично обучавају са администрацијом, мерењем перформанси и оптимизацијом система дискова.Садржај предмета усаглашен са програмима IEEE/ACMCC: CS-OS, CE-OS, IT-PT, IT -SА, IТ-SIА
Литература
 1. M. Bach,The Design of the UNIX Operating System, Prentice Hall, 1987.
 2. Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек, Оперативни системи: концепти, ВЕТШ, Београд, 2004.
 3. A. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne, Operating System Concepts,John Wiley&Sons, Inc, 2007.
 4. IBM SAN Solution Design Best Practices for VMware vSphere ESXi., IBM Redbooks, 2013.
 5. IBM FlashSystem in IBM PureFlex System EnvironmentsSolution Guide, IBM Redbooks,2013.
 6. IBM XIV Storage System: Host Attachment and Interoperability, IBM Redbooks, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0