Costume design 1 Шифра: KOS 115033 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Vasić P., Odelo i oružje, Umetnička akademija u Beogradu, Beograd, 1994.
  2. Grupa autora, Moda, Vulkan, Beograd, 2015.
  3. Boucher F., Histoire du costume, Flammarion, Paris, 1965.
  4. Laver J., Costume and Fashion, a concise history, Thames & Hudson, London, 2002
  5. Braun & Schneider, The History of Costume, Dover Publications, London, 1975.
  6. M. G. Houston, Ancient Greek Roman and Byzantine Costume and Decoration, Adam & Charles Black, London, 1947.
  7. M. G. Houston, Medieval costume in England and France, Adam & Charles Black, London, 1965.
  8. Holscher J., Beukel van den D., Roojen van P. (ed.), Fashion design 1800-1940; The Pepin Press, Amsterdam, 2001.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0