Телевизијски системи и видео технологије Шифра: 160807 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов: Познавање основних појмова о телевизијским сигналима.
Циљ: Упознавање са уређајима, технологијама и принципима формирања телевизијских система који се користе за производњу и емитовање ТВ програма.
Исход: По одслушаном предмету студенти ће познавати пројектовање, формирање и функционисање ТВ система, оперативне могућности најважнијих уређаја у њему и улогу и задатке инжењера у ланцу обраде видео и аудио сигнала.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Аналогне и дигиталне видео/аудио технологије.
 2. Стандарди у аналогним и дигиталним видео технологијама.
 3. Напајање и уземљење аудио/видео уређаја.
 4. Мерна опрема у аналогним и дигиталним ТВ системима.
 5. Медијуми за повезивање видео уређаја. Коаксијални каблови. Оптички каблови. УТП каблови. Интерфејси. Каблирање.
 6. Видео уређаји у ТВ студију различитих формата СД, ХД и УХД. Камере. Видео миксери. Матрице. Свичери. Сплитери. Разни конвертори. Ембедери. Деембедери.
 7. Синхронизација и тајминг аналогних и дигиталних уређаја у ТВ системима.
 8. Мониторинг у ТВ системима (ЦРТ, ЛЦД, плазма, ЛЕД, multiview).
 9. Пројектовање и реализација ТВ система са уређајима истих и различитих формата.
 10. Пројектовање аналогних и дигиталних ТВ система путем Интернета.
 11. Видео зид.
 12. Репортажна кола.
 13. Хардвер и софтвер за аутоматско емитовање ТВ програма.
 14. Медији за снимање аудио/видео сигнала различитих формата СД ,ХД и УХД.
 15. Комуникациони системи у телевизији.
Практична настава:
 1. Практичне вежбе прате теоријску наставу у виду лабораторијских вежби, где свако од студената добија конкретне задатке на уређајима. Лабораторијске вежбе се изводе у групама од по 10 студенaта. Постоји практикум за извођење лабораторијских вежби. На вежбама свако од студената треба да пројектује, реализује и подеси ТВ систем.
Литература
 1. М.Петровић, И. Милошевић, Приручник за лабораторијске вежбе из Телевизијских система и видео технологија, ВИШЕР, Београд, 2015.
 2. M.Weise, D. Weynand, How Video Works, SAD, Focal Press, 2004.
 3. Robert L. Hartwig, Basic TV Technology: Digital and Analog, Fourth Edition, Focal Press, 2005.
 4. M. Noll: Television Technology: Fundamentals and Future Prospects, Artech House, Norwood, MA. 2006.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
45
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0