Музичка продукција Шифра: 162207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 3
Семестар/Триместар: 6
Услов: Студијска аудиотехника, Снимање звука
Циљ: je усвајање теоретских знања и практичних вештина из домена музичке продукције.
Исход: је оспособљавање за студијски рад на пословима продукције музике
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основи организације студијског рада,
 2. Подела посла у послу продукције музике,
 3. Историјски развој музичке продукције,
 4. Стерео звучна слика и основни принципи њеног формирања,
 5. Микрофонске поставке за снимање музике,
 6. Продукција класичне музике
 7. Употреба уређаја за фреквенцијску обраду сигнала у музичкој продукцији,
 8. Употреба уређаја за обраду динамике сигнала у музичкој продукцији,
 9. Употреба уређаја за временску обраду сигнала у музичкој продукцији,
 10. Поставка микса, продукција бубња
 11. Поставка микса, продукција гитара
 12. Поставка микса, продукција вокала
 13. Постпродукција музике, стандарди и препоруке
 14. Постпродукција музике, употреба мултибенд компресора
 15. Студија случаја музичке продукције конкретног албума
Практична настава:
 1. Снимање музичког састава у студијским условима. Снимање бубња. Снимање жичаних инструмената. Снимање клавирских инструмената. Снимање вокала. Употреба студијских процесора у миксу музике. Микс музике. Поставка микса. Рализација микса. Пострподукција музичког снимка.
Литература
 1. Д. Новковић, Продукција музике – технологија и технике, уџбеник, ВИШЕР, 2015.
 2. Roeye Ozhaki, Mixing Audio, Focal Press, 2009.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
50
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0