Електротехника Шифра: 101007 | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ: Стицање основних знања из области електротехнике.
Исход: Познавање начина рада и карактеристика генератора, отпорника, калема и кондензатора у мрежама са временски константним и простопериодичним струјама, познавање основних постулата електростатике и електромагнетизма.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Електричне мреже са временски константним струјама: Електрична струја, струјно коло, електрична отпорност, отпорници и проводници
 2. Електричне мреже са временски константним струјама: Електрични рад и снага;извори електричне струје; Кирхофови закони.
 3. Електричне мреже са временски константним струјама: Решавање електричних мрежа; методе електричних мрежа: Метод контурних струја.
 4. Електричне мреже са временски константним струјама: Решавање електричних мрежа; тренсфигурисање групе отпорника; трансфигурације реалних генератора.
 5. Електричне мреже са временски константним струјама: теореме електричних мрежа:Тевененова теорема
 6. ,Електричне мреже са временски константним струјама: Решавање електричних мрежа;теореме електричних мрежа: теорема суперпозиције
 7. Електромагнетизам: Магнетно поље; магнетно поље струјних контура у вакуму
 8. Електромагнетизам: Магнетске особине матерјала; електромагнетна индукција
 9. Електромагнетизам: Индуктивни елементи и индуктивност
 10. Електричне мреже са простопериодичним струјама: Мрежа са простопериодичним струјама; R елементи (редна и парлелна веза)
 11. Електричне мреже са простопериодичним струјама: L и C елементи(редна и парлелна веза); снага и фактор снаге
 12. Електричне мреже са простопериодичним струјама: Основни појмови при промени радног режима у електричним мрежама
 13. Електричне мреже са простопериодичним струјама: Решавање електричних мрежа;
Практична настава:
 1. Прати програм предавања.
Литература
 1. А. Ђорђевић: Основи електротехнике 1 – Електростатика, Академска мисао, Београд, 2007.
 2. А. Ђорђевић: Основи електротехнике 2 – Сталне струје, Академска мисао, Београд, 2007
 3. С. Крстић, И.Ђукић:Збирка задатака из електротехнике - Електростатика - Временски непроменљиве електричне струје, ВИШЕР, Београд, 2014.
 4. С. Крстић, И.Ђукић:Збирка задатака из електротехнике - електромагнетизам - временски променљиве електричне струје, ВИШЕР, Београд, 2010.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
50
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0