Програмски језици Шифра: 130607 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов: Oснови програмирања
Циљ: Оспособљавање студената да користе напредне технике програмирања, на примерима језика С и С++.
Исход: Студенти су оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развијају (пројектују, пишу и тестирају) програмe који користе напредне технике програмирања, на језицима С и С++.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса). Основни појмови.
 2. Напредне особине функција, низова и показивача у програмима на језику С.
 3. Динамичка додела меморије из програма на језику С.
 4. Низови структура и листе података у програмима на језику С.
 5. Комуникација са оперативним системом у програмима на језику С.
 6. Рад са датотекама у програмима на језику С.
 7. Претпроцесорске директиве и модуларни програми на језику С.
 8. Коришћење елемената језика С у језику С++.
 9. Нове особине наслеђених елемената из језика С у језику С++.
 10. Стандардне и пројектоване класе и објекти у програмима на језику С++.
 11. Улаз и излаз података, оператори, наредбе и низови у програмима на језику С++.
 12. Функције, динамичка додела меморије и структуре у програмима на језику С++.
 13. Рад са датотекама и листама података у програмима на језику С++.
 14. Закључна разматрања, самовредновање.
Практична настава:
 1. Aнализa готових програма, као и самостално решавање програмских задатакa на језицима С и С++.
Литература
 1. Л. Краус, Програмски језик С са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2014.
 2. Л. Краус, Програмски језик С++ са решеним задацима, Академска мисао, Београд, 2016.
 3. С. Ђенић, Програмски језици, , електронски уџбеник, ВИШЕР, Београд, 2014.
 4. С. Ђенић, Ј. Митић, С. Штрбац, Програмирање на језику С и основи програмирања на језику С++, збирка примера и задатака, ВИШЕР, Београд, 2009.
 5. С. Ђенић, Ј. Митић, С. Штрбац, Решени задаци на програмским језицима С и С++, збирка задатака, ВИШЕР, Београд, 2007.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
20
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0