Пословна комуникација Шифра: 171407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 4
Услов: Положен пријемни испит и друге одредбе усклађене са статутом/правилницима Школе
Циљ: Упознавање студената са истраживањима и питањима која отвара психологија комункацијe, као и разумевање кључних тема социјалне психологије, уз могућност развијања способности за креативну примену стечених психолошких знања у професионалном окружењу.
Исход: Од студената се очекује да на крају курса буду способни за разумевање кључних комуниколошких модела и претпоставки, за разумевање принципа и механизама који обједињује различите видове његове примене у пословном окружењу.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Комуниколошки модели,
 2. Пет златних правила,
 3. Вербална комуникација,
 4. Невербална комуникација,
 5. Емоционална писменост,
 6. Активно слушање и пoруке,
 7. Решавање конфликта, психологија преговарања,
 8. Посредовање, тежак клијент,
 9. Игре које пословни људи играју,
 10. Игре моћи и психолошки аикидо,
 11. Тимски рад,
 12. Групна креативност,
 13. Стрес и синдром сагоревање,
 14. Модели пословног састанка
 15. Пословни бонтон.
Практична настава:
 1. .
Литература
 1. Мандић, Т. Комуникологија-Психологија Комуникација. Београд: КЛИО, 2001
 2. Костић, Л.Комуникологија са пословном комуникацијом. Београд: ВИШЕР, 2011
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
50