Електронска трговина Шифра: 170417 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 4
Услов:
Циљ: Усвајање концепата електронске трговине. Оспособљавање студената за избор методологије, постављање општих и извршних циљева и практичну реализују е-трговине.
Исход: Оспособљеност за израду комплетних решења електронске трговине коришћењем open-source софтвера.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основе е-трговине
 2. Управљање садржајем
 3. Избор модела приходовања. Избор система плаћања
 4. Избор пословног модела
 5. Избор решења за е-трговину
 6. Процедуре за успешну е-трговину
 7. Постављање е-трговине коришћењем open-source софтверa
 8. Дефинисање процедура за постављање е-трговине
 9. Развој website-а за е-трговину
 10. Хардвер и софтвер за е-трговину
 11. Маркетинг у електронској трговини
 12. Сигурносни аспекти е-трговине
 13. Платни системи у е-трговини
 14. Мобилни системи за е-трговину
Практична настава:
 1. Израда општих и извршних циљева и за постављање е-трговине. Израда електронске продавнице.
Литература
 1. С. Штрбац-Савић, А. Симовић, Н. Сталетић, Д. Чоко, Приручник за вежбе из предмета: Електронска трговина, ВИШЕР, Боград, 2016. треће издање
 2. М. Милосављевић, В. Мишковић, Електронска трговина, Универзитет Сингидунум, 2011.
 3. G. P. Schneider, Electronic Commerce, Course Technology, USA, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
15
колоквијум
15
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
30