Немачки језик Шифра: 100117 | 4 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ: Савладавање најфреквентнијег вокабулара, основних правописних и фонолошких правила, као и основне (у даљем тексту конкретно наведене) граматичке компетенције.
Исход: По завршетку овог курса полазници ће бити у стању да разумеју једноставне (писане и говорне) текстове, као и да воде једноставну (писмену и усмену) комуникацију. На овом, првом нивоу, студенти ће савладати језик у тој мери, да могу да се сналазе у свакодневним ситуацијама.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. 1.Правила читања и писања - немачки алфабет;
 2. 2.Одређени и неодређени члан;
 3. 3.Основне форме поздрављања и најфреквентнија комуникативна питања;
 4. 4.Једнина и множина именица;
 5. 5.Негације са „nicht“ и „kein“;
 6. 6.Коњугација најфреквентнијих глагола у презенту;
 7. 7.Позиција глагола у реченици;
 8. 8.Изјавне и упитне реченице, прилози за место, време и начин;
 9. 9.Представљање чланова породице, постављање питања о пореклу и породичном статусу;
 10. 10. Вокабулар на тему слободних активности -упознавање са формом кратких текстова за читање;
 11. 11. Вокабулар на тему становања, делова стана и намештаја; описни придеви;
 12. 12.Обрађивање вокабулара неопходног за сналажење у свакодневним ситуацијама;
 13. 13.Перфекат најфреквентнијих правилних и неправилних глагола;
 14. 14. Рекапитулација градива;
Практична настава:
 1. Вежбе, дискусија са студентима, дијалог /говорне вежбе, провера усвојеног знања, анализа практичног рада, консултације.
Литература
 1. B.Monika, N..Daniela, P.Hiemstra, S.Reimann, M.Specht, Franz, Schritte international 1 (Kursbuch + Arbeitsbuch + CD). Hueber Verlag, 2006.
 2. K.Petra, K.Kienle, Isabel,Schritte international 1(Lehrerhandbuch). Hueber Verlag, 2006.
 3. Zerajic, A. (2017). Grammar of German language. JRJ: Belgrade
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 1
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
5
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
30