Објектно орјентисано пројектовање Шифра: 150211 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 4
Услов:
Циљ: Упознавање са основама објектно оријентисаног програмирања и оспособљавање студената да пројектују и пишу основне објектно оријентисане апликације на језику Јава.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развију једноставније програме на језику Јава.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Подаци и изрази
 2. Класе и објекти
 3. Енкапсулација
 4. Условни искази и петље
 5. Низови
 6. Наслеђивање
 7. Полиморфизам
 8. Рад са базама података
 9. Изузеци
 10. Рекурзивни програми
 11. Елементарни примери колекција
 12. UML алати
 13. Дијаграми класа
 14. Дијаграми активности
 15. Основе пројектовања софтвера
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања.
Литература
 1. Ласло Краус, Програмски језик Јава са решеним задацима JSE8, Академска мисао, 2015.
 2. Bruce Eckel, Мислити на Јави, Микро књига, 2007.
 3. John Lewis, William Loftus, Java Software Solutionswith Access Code: Foundations of ProgramDesign, Pearson Education, 2014.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
25
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
45
Усмени испит
0