Увод у Интернет технологије Шифра: 150711 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 2
Семестар/Триместар: 3
Услов: Познавање рада на рачунару.
Циљ: Обучити студенте основним Интернет технологијама и оспособити их да самостално креирају основне презентације на Интернету укључујући и прилагодљиви приказ.
Исход: Студенти разумеју и оспособљени су да користе технлогогије и алате тако да самостално креирају презентације на Интернету.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Алати, предзнање. Основни појмови и концепти. Основе HTML5 језика - 1. део.
 2. Основе HTML5 језика - 2. део.
 3. Форматирање засновано на CSS3.
 4. Селектори и декларације.
 5. Рад са стилским класама, наслеђивање.
 6. Фиксни, еластични, флуидни и хибридни дизајн.
 7. Преглед првог дела градива.
 8. Прилагодљиви дизан (RWD).
 9. Рад са медијским упитима и прилагођавање ширини екрана.
 10. XHTML. Oснове XML стандарда.
 11. Објектни модел документа (DOM).
 12. Основе JavaScript језика - део 1.
 13. Основе JavaScript језика - део 2.
 14. Практични шаблони и примери.
 15. Преглед другог дела градива.
Практична настава:
 1. HTML синтакса и једноставне странице.
 2. CSS селектори и декларације. Примена стилова.
 3. Увођење нових HTML5 структурних и осталих елемената.
 4. Рад на прилагодљивом дизајну.
 5. Постављање апликације на Интернет, карактеристике сервиса и алати за одржавање.
Литература
 1. З. Ћировић, Увод у Интернет технологије, ВИШЕР, 2018
 2. J. D. Gauchat, HTML5 CSS# i JavaScript, Mikro knjiga 2014
 3. B. Frain, HTML5 i CSS4 Prilagodljivi web dizajn, Kompjuter biblioteka, 2014
 4. J. Duckett, Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set, August 2014
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
60
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
0