Програмирање веб апликација Шифра: 130311 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 3
Семестар/Триместар: 5
Услов:
Циљ: Упознавање са актуелним концептима и приступима у области развоја веб-апликација, са посебним освртом на програмски језик PHP, Java Script и коришћење JS билиотеке jQuery.
Исход: Студенти ће развити разумевање актуелних концепата и приступа у области развоја веб апликација, и демонстрираће способност да самостално израде веб апликацију, динамички веб сајт и информациони систем.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у HTML, CSS
 2. Увод у PHP
 3. Процедурални PHP
 4. Објектно оријентисани PHP
 5. Основе JS
 6. Рад са базама података
 7. XML/JSON
 8. Библиотека jQuery и AJAX
 9. MVC архитектура
 10. Framework решења
Практична настава:
 1. Увежбавање представљених концепата, метода и техника кроз примере.
Литература
 1. Luke Welling, Laura Thomson - PHP i MySQL:razvoj aplikacija za Web (+ CD) , било које издање (Mikro knjiga)
 2. Vida i Jovan Popović - jQuery i napredne web tehnologije
 3. Josh Hill i James A. Brannan - Briljantno HTML5 i CSS3 (CET)
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
100
колоквијум
100
Завршни испит
Поени
Писмени испит
100
Усмени испит
0