Интернет сервиси Шифра: 170107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов: Познавање рада на рачунару (оперативни систем).
Циљ: Циљ наставе је упознавање студената са најзначајнијим Интернет сервисима.
Исход: Студенти се оспособљавају за самостално професионално коришћење најважнијих Интерне сервиса.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Настанак и развојИнтернета.
 2. ПовезивањенаИнтернет: стални и повремениприступ (специфичности).
 3. Широкопојасни интернет: Приступ преко GPRS и G3и G4 мреже мобилне телефоније. Wireless приступ.
 4. URL. Домени. Регистрација међународних и домаћих домена.Синтакса на Интернету.
 5. Сервис електронске поште.
 6. Рачунарство у облацима. Софтвер као услуга. Платформа као услуга. Приватни, хибридни и јавни олак. Google диск.
 7. Колоквијум
 8. Преваре на Интернету. Заштита идентитета на Интернету. VPN. Tor мрежа.
 9. Заштита интелектуалне својине на интернету. Изазови, проблеми и последице.
 10. Web сервис. Претраживање на web-у. Напредно претраживање на Google.
 11. Мултимедија на Интернету: фотографије, музика и звук, видео записи, филмови, телевизија.
 12. Социјалне мреже на Интернету. Facebook. Twitter, LinkedIn.
 13. Управљање односима са клијентима коришћењем друштвених мрежа
 14. Блог. Корпорацијски блог. Одржавање односа с јавношћу путем вођења блога.
 15. Интернет телефонија(Voip). Сличности и разлике између класичне и Интернет телефоније. Опрема за Интернет телефонију. Интернет клијенти Skype, Viber,Webex.
Практична настава:
 1. Практична настава изводи се у рачунарској лабораторији, повезаној на ЛАН и на Интернет.
Литература
 1. 1. P. Staletić (2001): Internet servisi u poslovnoj komunikaciji. VETŠ, Beograd.
 2. 2. P. Staletić (2016): Priručnik iz Internet servisi u poslovnoj komunikaciji. VIŠER, Beograd.
 3. 3. M. Jakobsson (2012): The Death of The Internet. Wiley & Sons.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
10
колоквијум
35
Завршни испит
Поени
Писмени испит
35
Усмени испит
0