Електронско банкарство Шифра: 171707 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 3
Семестар/Триместар: 5
Услов:
Циљ: Циљ наставе је стицање основних знања о новим принципима и методама банкарског пословања који настају као резултат међузависности између економије и информационо-комуникационих технологија.
Исход: Студенти ће заокружити слику о целокупном савременом банкарском пословању, постати оспособљени за извршавање и најкомплекснијих банкарских трансакција и бити у току са најновијим светским достигнућима из ове области.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Сигурност на Интернету – проблем приватности информација на Интернету.
 2. Безбедност трансакција на Интернету.
 3. Подела платних картица с обзиром на начин: (а) измирења обавеза, (б) технологије израде, (в) начин комуникације.
 4. Вертикална подела платних картица. Највећи светски картичарски брендови.
 5. Електронско банкарство (АТМ уређаји, ЕФТ/ПОС терминали, кућно банкарство).
 6. Врсте услуга електронског банкарства.
 7. Интернет банкарство.
 8. Апликације мобилног банкарства. Коришћење мобилних телефона у сврху плаћања.
 9. Системи плаћања засновани на NFC технологији - Google Wallet систем мобилног плаћања.
 10. Електронски новац – системи микроплаћања
 11. Системи плаћања преко Интернета. Системи плаћања прве/друге генерације.
 12. Светски провајдери плаћања. Компарација система плаћања.
 13. Електронски системи за плаћање на велико и мреже међубанкарских комуникација
 14. Системи аутоматског клиринга, switshing центри, SWIFT.
 15. Закључна разматрања. Самовредновање, анализа предмета
Практична настава:
 1. Вежбе се одржавају у лабораторији. На часовима лабораторијских вежби студенти стичу апликативна знања и практичне вештине у области примене технологијa електронског банкарства.
Литература
 1. Тамара Урош, „Електронско банкарство“, пето измењено и допуњено издање, Београдска пословна школа висока школа струковних студија, Београд, 2013.
 2. Војкан Васковић, „Системи плаћања у електронском пословању“, Београдска пословна школа, Београд, 2007.
 3. Бранимир Тренкић, Александар Симовић, Нада Сталетић, „Електронско банкарство – Приручник за лабораторијске вежбе“, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, 2015.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0