Апликативни софтвер Шифра: 101307 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 2
Услов:
Циљ: Оспособљавање студената за коришћење стандардног апликативног софтвера и укључивање у дигитално друштво.
Исход: Студенти ће разумети принципе употребе апликативног софтвера и умети да користе програме за обраду текста, унакрсна израчунавања и презентације, да користе основне Интернет сервиса и да комбинују примену различитих програма.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање (организација и садржај курса).
 2. Унос и уређивање текста; обликовање текста, слова, пасуса и странице.
 3. Напредне технике обраде текста. Уградња објеката у текст.
 4. Табеле. Jедначине.
 5. Презентације. Основна правила креирања и излагања презентације; израда слајда.
 6. Презентације. Руковање компонентама слајда. Уградња објеката. Анимацијa.
 7. Радне табеле. Основни појмови.
 8. Уређивање садржаја ћелије; уређивање радног листа; принцип рада.
 9. Обликовање радне табеле. Примери.
 10. Функције; основне технике примене.
 11. Дијаграми. Базе података. Напредне технике.
 12. Комбинована примена различитих програма.
Практична настава:
 1. Практична настава у учионици и лабораторији прати програм предавања.
Литература
 1. Р. Вукић, Д. Перић, И. Влајић_Наумовска, Апликативни софтвер, дванесто издање, ВИШЕР, Београд, 2018.
 2. ECDL литература – модули 3, 4, 6 и 7.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
40
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0