Увод у објектно програмирање Шифра: 150207 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија:
Година студија: 1
Семестар/Триместар: 1
Услов:
Циљ: Циљ предмета je упознавање студената са основним техникама визуелног, објектног програмирања, програмирање управљано догађајима типовима података и алгоритамских структура. Објекти и контроле у програмском језику Visual Basic.
Исход: Студенти су оспособљени да самостално пројектују једноставне апликације и користе сложене структуре података и раде са објектима и датотекама.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Структуре података. Типови података,
 2. Променљиве, декларација, конверзије типова.
 3. Програмирање. Гранање, цикличне алгоритамске структуре.
 4. Елементарни програмски примери.
 5. Основни појмови објектног програмирања.
 6. Појам класе, објекта, својстава и метода.
 7. Хијерархија класа, наслеђивање, полиморфизам.
 8. Технике објектног програмирања.
 9. Прототипови, графички кориснички интерфејс (GUI).
 10. Елементи графичког интерфејса.
 11. Основни објекти: дугме, поље за унос текста, обележја, слике, графике, дугме за потврду, радио дугме, листе, падајуће листе.
 12. Догађаји. Појам програмирања на бази догађаја, врсте догађаја, процедуре за обраду догађаја.
 13. Аргументи. Употреба и врсте аргумената. Прослеђивање аргумената.
 14. Тестирање и одржавање програма.
 15. Хватање и обрада грешака, избор тест узорка.
Практична настава:
 1. Практична настава прати теоријску наставу кроз решавање задатака у рачунарској лабораторији.
Литература
 1. James Foxall, Visual Basic 2015 u 24 lekcije, Kompjuter biblioteka 2017
 2. Visual Basic 2005 – rad sa objektima, Kompjuter biblioteka 2007
 3. Светлана Штрбац-Савић, Душан Чоко, Приручник за лабораторијске вежбе Увод у објектно програмирање, ВИШЕР 2018
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
35
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0