IT Control Systems Шифра: UIS 333181 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар/Триместар: 6
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Bulatović J., Informacioni sistemi, DTM-Beograd, Beograd, 2014.
  2. Bulatović J., Priručnik za vežbe iz informacionih sistema, DTM-Beograd, Beograd, 2014.
  3. Jauković M., Uvod u informacione sisteme, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2004.
  4. Veljović A., Projektovanje informacionih sistema, Kompjuter biblioteka, Beograd, 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0