Operations Management Шифра: OPM 331067 | 7 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар/Триместар: 6
Услов:
Циљ:
Исход:
Садржај предмета
Теоријска настава:
Практична настава:
Литература
  1. Goran Savanović, Marko Špiler: "Operativni menadžment u tekstilnoj industriji", skripta
  2. Marko Špiler: "Operativni i proizvodni menadžment", Centar za menadžment nabavki, Beograd, 2017.
  3. Ivan Bagarić: "Operativni menadžment", Singidunum, 2012.
  4. Maja Levi Jakšić, Gordana Komazec: "Menadžment operacija", Megatrend, 2008.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
20
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0